Advies Kunstenplan 'Het Cultureel Kapitaal van Den Haag' gepresenteerd.

Ingediend door admin op wo, 04/25/2012 - 11:15

In de zomer van 2011 heeft het College van de gemeente Den Haag een Adviescommissie in het leven geroepen onder voorzitterschap van Ernst Hirsch Ballin, met de opdracht een integraal advies uit te brengen over het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013 - 2016. De Adviescommissie is verzocht te adviseren over zowel de algemene aandachtsgebieden en disciplines als over de subsidieaanvragen van de afzonderlijke instellingen, waaronder ook die van het Nederlands Muziek Instituut.

Op woensdag 25 april heeft de voorzitter namens de Adviescommissie het Advies voor het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013-2016 aangeboden aan Marjolein de Jong, wethouder van Cultuur te Den Haag.

Ten aanzien van het NMI stelt de Commissie in haar advies dat zij het betreurt dat het Rijk eenzijdig besloten heeft het NMI niet langer te subsidiëren en daarmee feitelijk aangeeft geen verantwoordelijkheid te willen dragen voor het muzikaal erfgoed. De Commissie onderkent het belang van het NMI voor het muziekleven, en zij staat dan ook op het standpunt dat het wegvallen van de rijkssubsidie geen aanleiding mag zijn om de gemeentelijke bijdrage te stoppen, dit op voorwaarde dat het NMI een integratie tot stand brengt met het Haags Gemeentearchief (HGA). Toch stelt de commissie voor de subsidie van de Gemeente Den Haag terug te brengen van € 374.000 naar € 300.000.

Daarnaast geeft de Commissie ook een inhoudelijke beoordeling ten aanzien van het functioneren van het NMI in de afgelopen jaren. Zo stelt de Commissie onder meer dat het NMI de afgelopen jaren onvoldoende naar buiten gericht heeft geopereerd en vraagt zij zich af of er niet meer voortgang had kunnen worden gemaakt bij de ontsluiting van de muziekcollecties.

Het NMI kan zich niet herkennen in de beoordeling en de kritiek van de commissie. Het lijkt er verder op dat de commissie beoogt de collectie 'op te bergen' bij het Haags Gemeentearchief. Met de voorgestelde omvang van een toekomstig NMI is er in de toekomst nauwelijks bekendheid en dynamiek rond het muzikaal erfgoed te organiseren.

Op dit moment beraden Bestuur en Directie zich over te nemen vervolgstappen.

U kunt het advies voor het Nederlands Muziek Instituut hier downloaden:
Advies Meerjarenbeleidsplan 2012-2016 - Nederlands Muziek Instituut PDF bestand(PDF, 56 kB)

Het volledige advies is te vinden op de website van de Gemeente Den Haag.

25 april 2012